1. Algemene voorwaarden:

Wijnimportlochem

Contactpersoon Rob Finster.

Nieuweweg 40

7241 EW Lochem

2. Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van WijnImportLochem met betrekking tot alle aanbiedingen, leveringen en betalingen van WijnImportLochem producten en diensten. Van in deze voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien hierover schriftelijk met WijnImportLochem overeenstemming is bereikt.  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifiek product of dienst die ten behoeve van WijnImportLochem worden bedongen, zijn tevens geldig voor de door WijnImportLochem ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Aanbiedingen, bestelling en overeenkomsten.

Alle aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbieding tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u binnen 7 dagen daarover bericht en houdt de overeenkomst stand. Alleen wanneer de aanbieding überhaupt niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.

WijnImportLochem heeft het recht om aanbiedingen in te trekken en bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd een bestelling te plaatsen.

Zodra WijnImportLochem een bestelling heeft ontvangen, wordt deze beschouwd als een aanvaarding van een aanbod. WijnImportLochem stuurt een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, alsmede nadere voorwaarden, toezeggingen en/of wijzigingen met betrekking tot het aanbod (indien van toepassing). Zodra de bevestiging van de aanvaarding door de klant is ontvangen, is de overeenkomst bindend.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Indien een prijswijziging zich voordoet na het aangaan van een overeenkomst, zal WijnImportLochem de klant hierover te informeren. De klant heeft in geval van een prijswijziging het recht de overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden. Indien van toepassing worden reeds gedane betalingen die hiermee samenhangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

4. Betaling.

U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen.  Betaling dient op een van de voorgeschreven wijzen te geschieden. Zodra de betaling door WijnImportLochem is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verzonden.

Levering op rekening is alleen mogelijk nadat WijnImportLochem hiervoor goedkeuring heeft verstrekt. De betalingstermijn dat van toepassing is, wordt op de factuur vermeld. Bij overschrijding van dit betalingstermijn is de daarop volgende dag een vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand. Per aanmaning is een bedrag van € 25,– aan administratiekosten verschuldigd. Indien na de aanmaning niet, niet volledig, of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste betaaldatum is betaald, heeft WijnImportLochem het recht buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum van €250 euro. Tevens is WijnImportLochem gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten, indien deze hoger zijn, bij de klant in rekening te brengen.

Het is niet mogelijk in termijnen te betalen. Indien de klant met betalen in gebreke blijft, heeft WijnImportLochem het recht de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden. Zolang de klant de betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven de producten eigendom van WijnImportLochem.

5. Levering.

Levering van producten die op voorraad zijn, geschiedt na ontvangst van betaling en in principe binnen 7 dagen, tenzij anders gemeld of met de klant overeengekomen is. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. Levering geschiedt in principe van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 -18.00 uur op het bij de bestelling opgegeven adres. Leveringen kunnen ook ’s avonds geschieden, in overleg. WijnImportLochem heeft het recht de bestelling in delen te leveren en bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.

WijnImportLochem brengt bij een bestelling van minder dan €100,00  kosten voor bezorging in rekening. Deze kosten bedragen maximaal € 7,50  en worden expliciet vermeld voordat de klant de bestelling moet afronden. Hiervan kan niet worden afgeweken. Wel is het mogelijk in overleg met WijnImportLochem de bestelling af te halen. De kosten gelden alleen voor levering in Nederland; Voor een indicatie van de leveringskosten buiten Nederland kunt u telefonisch of per e-mail met WijnImportLochem contact opnemen.

WijnImportLochem berekend geen extra vervoerskosten binnen een straal van 35 kilometer in en rondom Lochem, daarbuiten heeft WijnImportLochem het recht vooraf af te spreken wat de kosten van vervoer zijn.

6. Afwijkingen en schade.

De klant is verplicht te onderzoeken of de levering conform de overeenkomst is en of er sprake is van breukschade. Leveringen met zichtbare breukschade moeten door de klant niet geaccepteerd worden. Afwijkingen en breukschade dienen bij voorkeur per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na levering aan WijnImportLochem gemeld te worden. WijnImportLochem zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en de klant informeren over een eventuele oplossing. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van WijnImport Lochem worden retourzendingen in dit verband geaccepteerd. Indien door WijnImportLochem is erkend dat het product niet conform de overeenkomst is geleverd,  heeft WijnImportLochem de keuze het betreffende product te vervangen, dan wel de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen retour te storten (indien van toepassing). Iedere eventuele aansprakelijkheid van WijnImportLochem vervalt in geval van (door)verkoop of levering aan derden van het product door de klant.

7. Aansprakelijkheid.

WijnimportLochem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en in haar nieuwsbrieven, promotiecampagnes of andere uitingen.

WijnImportLochem is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan WijnImportLochem van is toe te rekenen door opzet en/of grove schuld of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van WijnImportLochem komt. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot het factuurbedrag van de betreffende levering. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van WijnImportLochem.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van WijnImportLochem, of die door WijnImportLochem bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de klant en WijnImportLochem worden gebruikt en die door de klant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “aansprakelijkheid” beroepen.

8. Privacy.

WijnImportLochem behandelt de door de klant verschafte persoonlijke gegevens vertrouwelijk. De werknemers en de door WijnImportLochem ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te respecteren.  De gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van de klant en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.

Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet. De persoonlijke gegevens van de klant kunnen gebruikt worden om de klant middels een elektronische nieuwsbrief of traditionele post te informeren over de ontwikkelingen binnen WijnImportLochem en over speciale productaanbiedingen en acties. Indien de klant daar geen prijs op stelt, kan de klant zich afmelden via de elektronische nieuwsbrief, dan wel dit laten weten door een e-mail te versturen naar rob@wijnimportlochem.nl.

9. Diversen.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.